Onze organisatiestructuur

De Auditdienst Rijk valt organisatorisch onder het ministerie van Financiën in Den Haag en heeft kantoren in Apeldoorn, Den Haag, Groningen, Utrecht en Zwolle.

De directie

De Algemeen directeur, directeur Onderzoek en directeur Kennis en Ontwikkeling houden zich bezig met de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het Ministerie van Financiën en aan het SG-overleg.

Beeld: ©Auditdienst Rijk
Het organigram van de Auditdienst Rijk
Richard van Hienen_algemeen directeur Auditdienst Rijk per 15 april 2024
Beeld: ©Auditdienst Rijk

Richard van Hienen
Algemeen Directeur

Beeld: ©Auditdienst Rijk

Wendy Asbeek Brusse
Directeur Onderzoek

Beeld: ©Auditdienst Rijk

Bart de Jongh
Directeur Kennis en Ontwikkeling
 

Onderzoek bij accounts

De onderzoeken van de Auditdienst Rijk zijn te verdelen over 6 onderdelen, de zogenoemde accounts, elk onder leiding van een accountdirecteur. De accountdirecteur is verantwoordelijk voor het inventariseren van onderzoeksvragen en het organiseren en laten verrichten van onderzoeken binnen het account. De ministeries zijn als volgt over de accounts verdeeld:

  • Algemene Zaken (AZ) en Defensie (DEF)
  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV)
  • Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Financiën (FIN) en Belastingdienst (BD)
  • Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Kennis en ontwikkeling bij sectoren

Wij hebben onze kennisgebieden waarbinnen onze onderzoekers (de auditors) hun werk doen, verdeeld over 4 onderdelen; de zogenoemde sectoren. De sectoren zijn:

  • Financial audit
  • IT-audit
  • Operational audit
  • EU-audit

Een sector staat onder leiding van een sectormanager. Een sectormanager draagt verantwoordelijkheid voor de kennis en innovatie binnen een auditdiscipline en de daarmee samenhangende externe relaties, bijvoorbeeld met beroepsorganisaties. De sectoren leveren de benodigde extra auditors aan de accounts voor het uitvoeren van opdrachten.

Bestuursondersteuning en vaktechniek

De medewerkers van de afdeling 'Bestuursondersteuning en vaktechniek' dragen zorg voor de strategische ondersteuning van het directieteam. Ook houden zij zich bezig met de inrichting van de bedrijfsvoeringprocessen en de ontwikkeling van kaders waarbinnen de Auditdienst Rijk zijn werkzaamheden inhoudelijk uitvoert. Zo ondersteunen zij de auditors met advies, beleid, coördinatie, projectbegeleiding en uitvoering, zodat ze zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.

De medewerkers van vaktechniek werken aan de toekomst van de Auditdienst Rijk door de leiding te nemen in projecten die het werk van de auditors helpen verbeteren. Zij hebben veel inhoudelijke kennis van het auditvak op het gebied van financial, operational en IT-audits. Zij zijn er voor inhoudelijke vragen over het kwaliteitsbeleid binnen onze organisatie en helpen bij het be­pa­len van for­me­le re­gels hiervan. De medewerkers van het 'compliance office' houden toezicht op de naleving van het kwaliteitsbeleid van de Auditdienst Rijk. Dit doen zij door het uitvoeren van interne kwaliteitstoetsingen (IKT’s) en andere compliance-onderzoeken. Daarnaast doen ze verbetervoorstellen op basis van deze onderzoeken.