Onderzoeken Europese Unie

In opdracht van de betrokken ministers voert de Auditdienst Rijk werkzaamheden uit voor de Europese Commissie. Bij deze opdrachten is de Europese regelgeving leidend. De Auditdienst Rijk is in Nederland aangewezen als de auditautoriteit voor de Europese structuurfondsen en de certificerende organisatie voor de Europese landbouwfondsen.

Dat betekent dat onze auditors controleren of de besteding van Europese geldstromen in Nederland volgens de EU-regelgeving is. Onderzoek wordt hiervoor ter plaatse (bijvoorbeeld op locatie bij landbouwprojecten of infrastructuurprojecten) en met veel detail uitgevoerd.

Betrokken ministeries

De onderzoeken die de Auditdienst Rijk doet op basis van regelgeving vanuit de Europese Unie plannen we voor elk ministerie op verzoek van de minister apart in. Dit zijn de ministeries van:

 • Economische Zaken en Klimaat
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Financiën
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Justitie en Veiligheid
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het gaat hier om werkzaamheden die Nederland nodig heeft om als lidstaat van de Europese Unie de voorschriften uit de Europese regelgeving op te volgen.

De taken die de Auditdienst Rijk hierbij heeft zijn:

 • auditautoriteit voor het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, inclusief Interreg), het ESF (Europees Sociaal Fonds), het EFMZV (Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij), het EFMB (Fonds voor Europese hulp aan de Meest Behoeftigen), het AMIF/ISF (Asiel- en Migratiefonds/Fonds voor Interne Veiligheid) en het EGF (Europees Globaliseringsfonds)
 • certificerende instantie voor het ELGF (Europees Landbouwgarantiefonds) en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
 • auditautoriteit voor het Herstel- en Veerkrachtplan van de Europese Commissie
 • organisatie die controlerende activiteiten verricht voor de programma’s Erasmus+ (Jeugd en Onderwijs) en het Solidariteitskorps

Structuurfondsen

In 2023 wordt de auditstrategie 2021-2027 ingediend voor de structuurfondsen. Hiervoor verricht de Auditdienst Rijk controlewerkzaamheden waarbij een nieuwe auditstrategie wordt gebruikt voor meer uniformering van de controlewerkzaamheden. 

Landbouwfondsen

De Auditdienst Rijk is certificeringsautoriteit voor de besteding van de landbouwfondsen. In 2023 treedt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking. Dan zullen wij twee keer een verklaring moeten leveren.

Herstel en Veerkrachtplan

De Auditdienst Rijk treedt op als auditautoriteit voor het Herstel en Veerkrachtplan (HVP) bij de Europese Commissie. Het plan telt 49 maatregelen. Deze dragen bij aan de ambities van het kabinet over onder andere de groene transitie en digitale transformatie.