Onderzoeken ‘wettelijke taak’

De onafhankelijke interne auditfunctie van de Auditdienst Rijk bij het Rijk volgt uit de Comptabiliteitswet 2016. Artikel 3 van het Besluit Auditdienst Rijk beschrijft de zogeheten ‘wettelijke taak’ van de Auditdienst Rijk. Dit artikel bepaalt dat de Auditdienst Rijk rapporten uitbrengt bij de jaarverslagen van alle ministeries.

Deze taak omvat:

 • zekerheid geven in de vorm van een accountantsoordeel over de getrouwheid van de financiële overzichten in de jaarverslagen van de ministeries
 • onderzoek doen naar het gevoerde begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de hiervoor bijgehouden administraties
 • onderzoek doen naar hoe de niet-financiële informatie in de jaarverslagen is ontstaan

Het resultaat van deze onderzoeken zijn de jaarlijkse auditrapporten. Deze rapporten zijn het belangrijkste product van onze wettelijke taak. De Auditdienst Rijk levert de jaarlijkse auditrapporten in maart bij de jaarverslagen van de ministeries op.

Vaste producten voor de departementale leiding

Hieronder het overzicht van onze producten die we elk jaar leveren aan de afzonderlijke onderdelen van de Rijksoverheid, zoals ministeries en agentschappen:

 • auditrapporten bij de jaarverslagen van begrotingshoofdstukken (ministeries), zoals bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016
 • departementale interim- en deelrapporten en managementletters
 • controleverklaring bij de jaarverantwoording van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en enkele agentschappen
 • accountantsrapporten bij rapportages over grote projecten die door de Tweede Kamer onder de Regeling grote projecten zijn aangewezen

Vaste producten voor interdepartementaal gebruik

De producten die wij voor meerdere onderdelen van de Rijksoverheid of voor de hele Rijksoverheid leveren, zijn als volgt: 

 • rapportage over de uitkomsten van de single review met betrekking tot specifieke uitkeringen aan medeoverheden
 • rapportage over de naleving van de Wet normering topinkomens
 • overkoepelende rapportage rijksbreed onderzoek naar informatiebeveiliging
 • rapportages over grote ICT-projecten
 • ‘Hoofdlijnennota’ en nota ‘Tussentijds rijksbreed beeld’ voor het SG-overleg